Przetwarzanie danych osobowych klientów, kontrahentów i gości

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Kto jest administratorem danych osobowych Państwa i/lub podopiecznej/go?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nail4U Polska Sp. z o.o.Spółka Komandytowa z siedzibą w Mogilnie, ul. Dębowa 17, o nadanym nr NIP 557 170 12 99, REGON 368266307(dalej jako Spółka lub Administrator).

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: kontakt@nail4u.pl

Jak dbamy o bezpieczeństwo Panstwa danych osobowych?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do danych, które Państwa dotyczą, a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Dyrektora Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

  • wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • realizacji umowy sprzedaży (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia,
  • obsługi posprzedażowej, szczególnie rozpatrywania i realizacji reklamacji lub innych roszczeń, procesu windykacji,
  • w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody,
  • odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub zapytanie telefoniczne, realizacji działań o które się Państwo zwrócili lub przesyłania informacji jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom dzięki którym mozemy zagwarantować wysoką jakość usługi. Są to przede wszystkim: firma dostarczająca oprogramowanie księgowe i biurowe oraz firmy świadcząc usługi serwisowe lub w zakresie IT, przewoźnicy, pracownicy tymczasowi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG?

Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres określony prawem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. W pozostałych przypadkach będzie to okres przedawnienia roszczeń lub inne okresy przewidziane prawem.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o Państwa dane osobowe?

W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich automatycznego profilowania.

Z poważaniem
Właściciele Spółki